Δίκτυο Εθελοντών Δήμου Θεσσαλονίκης: Τα επόμενα σχέδια | Lina Liakou

Δίκτυο Εθελοντών Δήμου Θεσσαλονίκης: Τα επόμενα σχέδια

Το Νοέμβριο του 2014 θεσμοθετήθηκε με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου η δημιουργία του Δικτύου Εθελοντών Δήμου Θεσσαλονίκης. Στόχος του Δικτύου είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος συμμετοχής των πολιτών στις δράσεις, προγράμματα και δομές του Δήμου σε εθελοντική βάση.

Η ανάγκη δημιουργίας του Δικτύου προέκυψε αφενός εξαιτίας του ασαφούς και ελλιπούς νομοθετικού πλαισίου για τον εθελοντισμό και αφετέρου εξαιτίας του έντονου ενδιαφέροντος από μεγάλο μέρος των πολιτών για συμμετοχή στις δραστηριότητες του Δήμου.

Η δημιουργία όμως ενός τέτοιου συστήματος έχει πολλές πλευρές και ζητήματα που πρέπει να σχεδιαστούν και να μελετηθούν:

  1. Εκπαίδευση των στελεχών του Δήμου πάνω σε ζητήματα εθελοντισμού και μεθόδων διαχείρισης και επικοινωνίας με τους εθελοντές.
  2. Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και περιγραφή όλων των δυνατών τρόπων συμμετοχής στο Δήμο (πλήθος δράσεων, θεματικές, συχνότητα συμμετοχής, επιθυμητές δεξιότητες).
  3. Δημιουργία των κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων για την επικοινωνία με τους εθελοντές και τους πολίτες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν.
  4. Δράσεις εκπαίδευσης και εμψύχωσης εθελοντών σε συνεργασία με άλλες ομάδες και ειδικούς.
  5. Τρόποι και εργαλεία επιβράβευσης των εθελοντών.

Είμαστε ακόμα στη αρχή. Τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν μπορεί να είναι χρονοβόρα αλλά είναι αναγκαία για τη δημιουργία μιας βιώσιμής και αποτελεσματικής δομής που θα διατρέχει οριζόντια τις υπηρεσίες του Δήμου διασφαλίζοντας τη σωστή επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ του Δήμου και των εθελοντών. Εθελοντών που έχουν ρόλο και φωνή και συνδιαμορφώνουν και όχι απλώς εθελοντών που ακολουθούν.

Γιατί, η συμμετοχή των πολιτών ενισχύσει τη διαφάνεια και τον έλεγχο της διοίκησης αλλά και ενδυναμώνει τη συμμετοχή των κατοίκων στη διαχείριση της πόλης.

Δομή Δικτύου Εθελοντών Δήμου Θεσσαλονίκης

σχεδιάγραμμα δικτύου2

Η προσπάθεια είναι φυσικά ομαδική και δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τη συνεργασία με τα στελέχη του Αυτοτελούς Τμήματος Εθελοντισμού Νεολαίας και Διοικητικής Βοήθειας και την υποστήριξη του Αντιδημάρχου Κ. Ζέρβα και του εντεταλμένου σύμβουλου Ν. Φωτίου.